مشخصات دانلود
مدیریت طرح های عمرانی

مجموعه ای از مقررات، آیین نامه ها، روابط کاری، تجربیات، اعمال تدابیر لازم مدیریت، روش های برنامه ریزی و کنترل هزینه

لینک مستقیم دانلود