مرکز دانلود

کارگاه های آموزشی

» ثبت نام برای کارگاه آموزشی OpenSEES در میانه (کد H)
» ثبت نام برای کارگاه آموزشی OpenSEES در میانه (کد G)
» ثبت نام برای کارگاه آموزشی AutoCAD (سطح مقدماتی تا پیشرفته) در میانه (کد F)
» ثبت نام برای کارگاه آموزشی AutoCAD (سطح مقدماتی تا پیشرفته) در میانه (کد E)
» ثبت نام برای کارگاه آموزشی ETABS 2016 و SAFE 2016 (سطح پیشرفته) در میانه (کد D)
» ثبت نام برای کارگاه آموزشی ETABS 2016 و SAFE 2016 (سطح پیشرفته) در میانه (کد C)
» ثبت نام برای کارگاه آموزشی ETABS 2016 و SAFE 2016 (سطح مقدماتی) در میانه (کد B)
» ثبت نام برای کارگاه آموزشی ETABS 2016 و SAFE 2016 (سطح مقدماتی) در میانه (کد A)