جزئیات خبر
ضوابط و نکات پارکینگ مزاحم
18 مهر 1396
احداث پارکینگ مازاد بر ضوابط، در کلیه پهنه های شهر، در طبقات زیرهمکف (منفی)، با رعایت سطح اشغال ٨٠ درصد در منفی یک و سایر ضوابط قانونی در صورت اخذ مجوز از مراجع قانونی مربوطه، و با

رعایت قانو ن حفظ و گسترش فضای سبز، بلامانع است.

تامین پارکینگ اضافی در هر ساختمان، در صورت تامین قطعی پارکینگ های الزامی ساختمان (و تامین ۵ درصد از کل ظرفیت پارکینگ به منظور استفاده معلولین) ، مجاز است.

تبصره) ایجاد پارکینگ مازاد، به صورت مزاحم در کلیه پهنه ها (به استثنای واحدهای مسکونی باپارکینگ مزاحم، صرفًا متعلق به یک واحد)، مجاز است.

تبصره ۱): در پهنه های مسکونی R احداث صرفًا یک واحد پارکینگ مزاحم به صورت یک به یک، بلامانع است.

تبصره ۲) ایجاد پارکینگ مزاحم یک به یک، در صورتی که مزاحمتی برای سایرین ایجاد نکند، در کاربریهای غیرمسکونی پهنه های فعالیت و مختلط، بلامانع است.

نکاتی در خصوص پارکینگ مزاحم:

نکته اول: اگر در زمینی امکان احداث پارکینگ به تعداد موردنیاز مقدور نباشد می‌توان در شعاع حداکثر ۲۵۰ متری ملک و در ساختمان‌های مجاور پارکینگ موردنیاز را تأمین نمود.

نکته دوم: تنها پارکینگ‌های مربوط و مختص به یک واحد، می‌توانند به‌ صورت مزاحم طراحی شوند. برای مثال اگر واحدی ۲۵۱ مترمربع باشد، تعداد ۳ واحد پارکینگ نیاز دارد که در این حالت می‌توانند به شکل مزاحم تعیین و طراحی گردند.

نکته سوم: در پهنه‌های مسکونی تنها یک واحد از پارکینگ‌های موردنیاز، می تواند به شکل مزاحم طراحی شود.

نکته چهارم: به ازای هر ۲۰ واحد پارکینگ، یک واحد پارکینگ ویژه معلولین باید طراحی و تأمین گردد.
منبع: sakhtemanonline.com